ACCOUNTANCY 12TH STD

 ENGLISH MEDIUM -BOOK BACK QUESTIONS ONLY  ONE MARK QUESTIONS  UNIT- 1 Accounts from incomplete records UNIT- 02 Accounts of not–for–profit organisation UNIT – 3 Accounts of partnership firms–fundamentals UNIT- 4 Goodwill in partnership accounts UNIT- […]

கணக்குப்பதிவியல் – 12 ஆம் வகுப்பு

TAMIL MEDIUM புத்தக வினாப் பயிற்சி ( ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மட்டும்) அலகு -1 முழுமை பெறா பதிவேடுகளில் இருந்து கணக்குகள் அலகு -2 இலாபநோக்கற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகள் அலகு 3 கூட்டாண்மை நிறுவனக் கணக்குகள் -அடிப்படைகள் அலகு -4 கூட்டாண்மை கணக்குகள் – நற்பெயர் அலகு […]